Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (de kleine lettertjes) 2022-2023

Opmerking vooraf
Het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom (CKB) maakt samen met De Maagd en Markiezenhof deel uit van het Cultuurbedrijf. Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor de afdeling CKB van het Cultuurbedrijf.

1. Aanmelding
1.1 Aanmelding voor een jaarcursus, korte cursus of ensemble kan alleen door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend al dan niet digitaal aanmeldingsformulier, of via webinschrijving.
1.2 Als er meer aanmeldingen zijn voor een jaarcursus, een korte cursus of ensemble dan dat er plaatsen zijn, wordt u op de wachtlijst geplaatst. De administratie zal u hiervan een bericht sturen.
Tot het moment waarop er een plaats beschikbaar komt in de jaarcursus, korte cursus of ensemble, blijft u op de wachtlijst staan. Mocht u niet geplaatst kunnen worden in de loop van het cursusjaar, dan vervalt uw inschrijving aan het einde van dat cursusjaar.
1.3 De aanmeldingen vervallen aan het einde van het cursusjaar, uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd.
1.4 Vóór het einde van het cursusjaar kunt u schriftelijk aangeven een vervolg te willen geven aan de jaarcursus, korte cursus of ensemble d.m.v. een her-inschrijfformulier.
1.5 In alle gevallen van aanmelding geldt dat de volgorde van aanmelding bepalend is voor de plaatsing in een jaarcursus, korte cursus of ensemble.
1.6 Indien de factuur van voorgaand cursusjaar niet (geheel) is voldaan, wordt toegang tot de cursus geweigerd.
1.7 Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een korte cursus of ensemble, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Mocht er geen passende partner worden gevonden voor een duoles of groepsles, dan zal u een alternatieve lesvorm worden aangeboden. Als u niet akkoord gaat met deze alternatieve lesvorm, dan blijft u op de wachtlijst staan.

2. Afmelding
2.1 Afmelding zonder kosten is mogelijk aan de start van de jaarcursus, korte cursus of ensemble.
2.2 Het is mogelijk om een jaarcursus of ensemble tussentijds te beëindigen. Daartoe dient een maand opzegtermijn in acht te worden genomen (je betaalt 1 maand extra).
2.3 Afmelden dient schriftelijk te gebeuren.

3. Lesrooster, schoolwerkplan, verzuim bij ziekte en docentenvoorkeur
3.1 Afhankelijk van het werkplan is er sprake van individueel of groepsonderwijs.
3.2 Afhankelijk van het werkplan kan een cursus geleid worden door één of meerdere docenten.
3.3.1 CKB geeft studenten van vakopleidingen de kans zich tijdens een stage te bekwamen. Cursisten worden vooraf op de hoogte gesteld als de les wordt verzorgd door een stagiair(e). De docent blijft altijd verantwoordelijk voor de les.
3.3.2 De vrijwilligers die docenten assisteren tijdens bepaalde lessen, presentaties en voorstellingen werken onder de verantwoordelijkheid van de docenten.
3.3.3 De jaarcursus Muziek en Dans omvat 36 lessen, tenzij anders vermeld.
3.4 Van de cursist verwacht CKB dat hij/zij op tijd op de afgesproken les is.
3.5 Als een cursist verhinderd is de les bij te wonen, moet dit tijdig – d.w.z. vóór aanvang van de les (met opgaaf van reden) bij de CKB balie / administratie worden gemeld.
3.6 Als een cursist een korte cursus heeft gevolgd, dan is het niet vanzelfsprekend dat de cursist bij de overstap naar een jaarcursus bij dezelfde docent geplaatst wordt.
3.7 Het is niet vanzelfsprekend dat een cursist bij een doorlopende jaarcursus altijd van dezelfde docent les krijgt.
3.8 Als een cursist voorkeur heeft opgegeven om een cursus te volgen bij een bepaalde docent en door omstandigheden kan dit verzoek door CKB niet ingewilligd worden, dan kan dat niet leiden tot restitutie of vermindering van lesgeld als de cursist besluit om die reden de cursus te beëindigen.
3.9 Voor cursisten van CKB afdelingen Dans en Theater is het meewerken aan een presentatie of voorstelling een essentieel onderdeel van het lesprogramma. Generale repetities en voorstellingen worden daarom bezien als een reguliere les.
3.10 De directie houdt zich te allen tijde het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen een cursus niet door te laten gaan.
3.11 Cursist die ingeschreven is voor 10-lessenkaart voor een cursus van Beeldend of Dans, dient deze lessen binnen een kwartaal opgemaakt te hebben. De 10-lessenkaart kan niet overgenomen worden naar een nieuw cursusjaar.

4. Lesgeld en betaling
4.1 Voor het volgen van een cursus is lesgeld verschuldigd. De tarieven vermeld op de tarievenlijst of op de site zijn altijd per persoon.
4.2 Als een cursist in de loop van het cursusjaar wordt geplaatst dan is de cursist lesgeld verschuldigd vanaf de eerste daadwerkelijk gevolgde les tot en met het einde van het cursusjaar.
4.3 Het lesgeld moet vóór 30 juni van het lopende cursusjaar betaald zijn. Indien dit niet het geval is, dan kan men niet geplaatst worden voor het nieuwe cursusjaar.
4.4 De lesgeldplichtige heeft de mogelijkheid het lesgeld in één keer – via bankoverschrijving of automatische incasso - óf in termijnen via een automatische incasso te voldoen.

5. Restitutie
5.1 Restitutie van het cursusgeld kan worden aangevraagd bij verhuizing buiten de regio (> 20 km), bij langdurige ziekte of ongeval (indien mogelijk met een doktersverklaring).
5.2 Als CKB haar verplichtingen van de gegarandeerde 36 lessen bij een muziek- of dansjaarcursus, voor de tweewekelijkse muziekcursus 18 lessen en voor beeldende en theater jaarcursus 30 lessen, niet kan nakomen, vindt óf restitutie plaats, óf worden indien mogelijk lessen op een nader overeen te komen dag/ tijd ingehaald.
5.3 Bij korte ziekte (minder dan 4 weken) is geen restitutie mogelijk.
5.4 Voor een korte cursus (minder dan 10 lessen) is geen restitutie mogelijk.
Opmerking: Restitutie wordt aan het einde van het cursusjaar met de lesgeldplichtigen verrekend.

6. Kortingen
6.1 CKB verleent alleen 5% gezinskorting op de factuur, wanneer twee of meer personen uit één gezin zich gelijktijdig inschrijven voor een of meerdere jaarcursussen. Voorwaarde is dat de jaarcursussen naar één lesgeldplichtige worden gefactureerd en de cursisten staan ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Bergen op Zoom.
6.2 CKB verleent 10% korting aan alle CKB cursisten die daadwerkelijk in 2021-2022 les hebben gevolgd bij het CKB. Deze korting van 10% is alleen geldig voor de jaarcursussen muziek: groepsles, duoles, individuele les (wekelijks en tweewekelijks). De korting geldt niet voor muziekcursussen met minder dan 36 lessen per jaar, voor ensembles en koren, en voor de cursussen dans, theater en beeldend.
6.3 CKB verleent 2% korting indien de factuur in 1 keer wordt betaald (bankoverschrijving of automatische incasso).

7. Hardheidsclausule
De directeur van het Cultuurbedrijf kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cursist afwijken van deze algemene voorwaarden als toepassing van de algemene voorwaarden tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

8. Aansprakelijkheid
8.1 CKB stelt zich niet aansprakelijk wanneer goederen ontvreemd worden en garandeert niet het voortdurend toezicht op de in bewaring gegeven kleding / instrumenten of andere materialen.
8.2 CKB is niet aansprakelijk voor schade, die door handelen van derden (anders dan medewerkers Cultuurbedrijf) ontstaan is aan een persoon of goed van een cursist of derden.
8.3 CKB stelt zich niet aansprakelijk wanneer bij activiteiten, onder verantwoordelijkheid van het CKB, buiten de gemeentelijke gebouwen cursisten zich onttrekken aan het gezag van de begeleidende docent(en).

9. Gedragscode
Hoewel docenten zich houden aan de gedragscode, kan het voorkomen dat tijdens de lessen m.b.t. techniek en/of lichaamshouding gepast fysiek contact noodzakelijk is.

Titel en inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Voorwaarden CKB 2022-2023”. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juli 2022, de voorgaande algemene voorwaarden (juli 2021) komen hierbij te vervallen.

Vragen?
0164 277670 of ckb@bergenopzoom.nl